Światowy lider w kontroli statyki

Przykładowe zastosowania Przemysł drukarski

card insertion

Mocowanie kart

card insertion zoomed

Mocowanie kart w odpowiednim miejscu oprawy klejonej, w przemyśle drukarskim często mija się z zamierzoną pozycją. Dzieje się tak ponieważ proces przebiega z dużą szybkością. Niedopasowanie szybkości procesu może także skutkować ślizganiem się karty w tył, co skutkuje obraniem złej pozycji na opakowaniu. Aplikacja ładunku elektrostatycznego na kartę powoduje, że efektywnie się ona trzyma pozycji, w której została położona na pakowaniu.


electrostatic blocking

Elektrostatyczne blokowanie stosu

electrostatic blocking zoomed

Czasopisma, broszury czy książki wychodzą z maszyny, w której transportowane są na automatycznej linii do oprawy lub paletyzowania. Zanim jednak tam trafią, kartki pakowane są do maszyny układającej stos. Kiedy pakiet opuszcza obrotnicę sortownia, nagłe przyspieszenie ruchu maszyny może powodować przesuwanie lub przewracanie się niestabilnych pakietów. Wyposażenie sortownika w listwy ładujące elektrostatycznie od góry, oraz po obu bokach, używające różnej polaryzacji, stabilizuje pakiety kartek w „kostki” zabezpieczając je w transporcie.


folding machine

Falcowanie

folding machine zoomed one folding machine zoomed two

Na załadunku wytwarzany jest ładunek elektrostatyczny, który powodować może, że grzbiety arkuszy będą się sczepiać. Zazwyczaj skutkuje to zacięciem papieru, w konsekwencji czego zatrzymanie maszyny. Nadmuch z jonizujących dyszy powietrznych powoduje trzepotanie grzbietów separując je i neutralizując ładunki elektrostatyczne, dzięki czemu arkusze mogą zostać oddzielane ze stosu pojedynczo.

Tarcie wytwarzane w trakcie operacji składania ponownie generuje ładunki elektrostatyczne, które mogą wywoływać problemy z położeniem w kieszeni składającej i w rezultacie niepoprawne zagięcia produktu.

offset printing

Drukowanie offsetowe

offset printing zoomed one offset printing zoomed two

Elektrostatyczność występująca w procesie drukowania offsetowego, powodować może usterki prasy drukującej w dużej szybkości. W załadunku arkusze mogą sczepiać się ze sobą co skutkuje zatrzymaniami maszyny. W celu separacji poszczególnych arkuszy ze stosu zastosować można jonizujące noże powietrzne, które nadmuchem zjonizowanego powietrza w kierunku papieru wyeliminowałyby siłę przylgową. Podczas załadunku górny arkusz może być neutralizowany po przetransportowaniu go pod listwą antystatyczną. Jedno lub dwu stronna neutralizacja w sekcji rozładunku zapewnia poprawne ułożenie stosu.


roto gravure

Rotograwiura

roto gravure zoomed

Ładunek elektrostatyczny generowany jest na powierzchni materiału kiedy jest on transportowany w ciągłym styku i czasowym oddzieleniu od części maszyny przy dużych szybkościach. Ładunek powierzchniowy może tworzyć potencjalne zagrożenie w stacji drukującej, gdzie używane są tusze na bazie rozpuszczalników. Iskra powstała na wskutek wyładowania elektrycznego może spowodować zapłon mieszaniny rozpuszczalnika z tlenem, wywołując pożar. ATEX potwierdził, że neutralizujące listwy antystatyczne eliminują ładunki elektrostatyczne przed i za drukowaniem czyniąc je bezpiecznym. Simco-Ion poleca także sprzęt do kontroli elektrostatyki w stacji przewijania, aby wyeliminować porażenia elektryczne operatorów maszyny.


silkscreen printing machine

Sitodruk

silkscreen printing machine zoomed

Arkusz na stosie sekcji załadunku w maszynie drukującej może posiadać ładunek elektrostatyczny. Może on powodować przylgnięcie arkusza do pakietu, w efekcie czego nie zostaje on pobrany przez maszynę. Kiedy nośnik realizuje wydruk i raster jest uniesiony może on przylgnąć do podłoża, powodując rozmazanie.

Podłoże może także przylegać elektrostatycznie do części rastra powodując złe wyrównanie. Błędna ścieżka przy transporcie przez suszarkę, mechacenie, przyciąganie kurzu z otoczenia, są problemami które rozwiązują produkty Simco-Ion, zapobiegając zatrzymań maszyny i produkcji braków.


digital printers

Wydruk cyfrowy

digital printers zoomed

Technologia drukowania cyfrowego postępowała i dzięki swym zaletom „drukowanie na żądanie” stało się bardzo popularne i pożądane. Technologia cyfrowa oferuje dużą elastyczność drukarek między innymi dla dokumentów personalnych oraz bezpieczeństwa. Wydruk dokumentów stawia wymagania wysokiego stopnia czystości podłoża. Simco-Ion projektuje kompletne systemy „Plug and Run” (Podłącz i działaj) do oczyszczania wstęgi folii lub papieru, które mogą być zainstalowane na podłożu na wejściu do jednostki drukującej.


tampon printing machine

Tampondruk

tampon printing machine zoomed one tampon printing machine zoomed two

W procesie tampon druku występują dwa problemy związane z elektrostatyką. Tampon produkt krzemo pochodny, dotyka powierzchni materiału pokrywając go tuszem. Zależnie od deformacji tamponu, generowany jest ładunek elektrostatyczny, przez który robią się cienkie kleksy na materiale lub tamponie. Listwy antystatyczne neutralizować mogą tampon na drodze jego ruchu oraz materiał arkuszy. Powoduje to rozwiązanie problemu powstawania kleksów. Przypadku powstawania elektrostatyki do tamponu mogą się przyczepiać zanieczyszczenia wywołując „martwe punkty wydruku” na każdym z wydrukowanych produktów. Listwa antystatyczna wspomagana powietrzem czyści materiał przygotowując go do wydruku, co powoduje ograniczenie powstawania braków.


rfid tags

Etykiety (Naklejki) RFID

rfid tags zoomed one rfid tags zoomed two

Etykiety RFID zawierają antenę w celu umożliwienia odbioru i odpowiedzi na zapytania fal radiowych transmitera. Mikro chip zawarty w etykiecie RFID może zostać uszkodzony przez elektrostatykę. Ładunki elektrostatyczne często pojawiają się podczas procesu produkcji na ścieżce od rolki załadunkowej do rolki ostatecznego produktu. Ładunki zostają generowane przez kontakt i separację taśmy materiału z rozwiniętej rolki, gdy materiał przejeżdża przez różne rolki, oraz w operacjach produkcyjnych występuje docisk lub konwersja.

coating / laminating

Pokrywanie / Laminowanie

coating / laminating zoomed

Ładunki elektrostatyczne powierzchniowe wytwarzają się w większości operacji pokrywania i laminowania, gdzie materiały izolacyjne (nieprzewodzące) są poddawane procesowi produkcyjnemu z bardzo dużą szybkości ą. Elektrostatyka powoduje wiele problemów produkcyjnych w zakresie: porażeń prądem elektrycznym operatorów, przyciąganie pyłu z otoczenia na powierzchnię materiału, zagrożeń w środowiskach niebezpiecznych gdzie występują rozpuszczalniki w fazie lotnej. Najbardziej niebezpieczną sytuacją jest powstanie przeskoku iskry w strefie pokrywania/laminowania, która nasycona jest oparami rozpuszczalników. Wywołuje to zapłon a w efekcie czego pożar. Sprzęt do usuwania elektrostatyki zatwierdzony przez ATEX, wymagany jest w takim środowisku w celu zapobiegania powstania pożaru. Na zewnątrz strefy niebezpiecznej listwy jonizujące mogą być używane do stanowisk załadunku oraz rozładunku, gdzie występuje rozwijanie i nawijanie folii.


ribbon tacking

Drukowanie rotacyjne

ribbon tacking zoomed

Maszyny do druku rotacyjnego działające z wysoką prędkością wymagają dużej precyzji rejestracji położenia, składnia oraz sekcji tnącej.

Ładunki elektrostatyczne o przeciwnych polaryzacjach położone na obu stronach papieru zapobiegają zatrzymywanie się powietrza we wstędze, powodując poprawienie rejestracji położenia arkusza.

Kontrola nad rejestracją położenia podczas cięcia oraz składania redukuje falowanie wstęgi i kłopoty w składaniu.


chill tack system

System chłodzący (Chill tack)

chill tack system zoomed

System chill tack projektowany jest dla drukowania offsetowego.

Ładunek elektrostatyczny generowany przez listwy ładujące aplikowany jest na taśmę w momencie pierwszego styku z rolką chłodzącą. Elektrostatyczne zaczepianie skutkuje bardziej efektywnym chłodzeniem wstęgi. Redukuje to także przerwę pomiędzy rolką chłodzącą a wstęgą materiału, zapobiegając ześlizgiwaniu się oraz eliminuje kondensację smug na produkcie końcowym. Zapobieganie ślizganiu redukuje także redukuje naprężenia i polepsza rejestrację położenia przez maszynę.